Publié le 19 avril 2020

20.04 - Maskeverdeelung - distribution des masques - distribution of the masks

 Administration communale

Léif Bierger a Biergerinnen,
Haut Méindeg 20.04 sinn ons Agente vun der Gemeng ënnerwee fir iech är Masken heem ze bréngen. Wann der doheem sidd, da maacht hinne weg d’Dier op., wann se schellen. Wa keen opmécht, leeën se d’Masken an d’Bréifboîte. Wann dat aus iergendweleche Grënn net méiglech sollt sinn, hutt der en Ziedel an der Boîte wéi der sollt virgoen.
Mir hoffen, dass mer haut fäerdeg ginn an der alleguer är Maske bis den Owend hutt. Wa mer et net packen, da kritt der se muer Dënschdeg. Mir bieden iech gedëlleg ze sinn, mir maachen ons Bescht.

___________________________

Chers citoyens et citoyennes,
Aujourd’hui lundi 20.04 nos agents de la commune viennent vous déposer vos masques à la maison. Veuillez bien leur ouvrir la porte au moment où ils sonnent. Au cas où personne n’ouvre la porte, vos masques seront déposés dans votre boîte aux lettres. Si pour une raison ou une autre cette manoeuvre ne sera pas possible, vous y trouverez un document avec la procédure comment vous procurer vos masques.
Nous sommes confiants de terminer la mission aujourd’hui. Si jamais ce soir vous n’êtes pas en possession de vos masques, vous les aurez demain. Nous vous prions de rester patients, nous faisons de notre mieux.

___________________________

Dear citizen,
Today Monday 20.04 our agents from the commune will deliver your masks at home. Please open the door when they ring the bell. If no one opens the door, your masks will be left in your mailbox. If for some reason or other this will not be possible, you will find a document with the procedure how to provide your masks.
We are confident to complete the mission today. If you are not in possession of your masks tonight, you will have them tomorrow. Please be patient, we do our best.