Publié le 19 mars 2020

Solidaritéit an Zäite vum COVID-19

 Administration communale

Léif Matbierger,
nieft de Scouten, déi fir ons eeler a vulnerabel Bierger akafe ginn, hu mer awer och nach privat Leit, déi sech spontan bei ons gemellt hunn, fir ze hëllefen. Wann Dir Hëlleft braucht, da rufft bei ons op der Gemeng un (35.97.11-1), dass mir Iech e Kontakt vermëttelen. Mir wëllen awer dorop hiweisen, dass mir keng Garantie fir déi Leit ginn an och keng Responsabilitéit iwwerhuelen. Mir stelle just de Kontakt tëschent de Leit hir.

Chers citoyens,
non seulement les scouts de Sandweiler s’engagent à assurer un service d’achat pour nos citoyens âgés et vulnérables, mais aussi des personnes privées ont spontanément proposé leurs services. Nous tenons une liste de contacts de ces personnes. Si vous avez besoin d’aide en ce temps de crise, n’hésitez pas à nous appeler au 35.97.11-1 et nous vous transmettons un de ces contacts. Nous tenons cependant à vous signaler que nous ne nous portons pas garant pour ces personnes et que nous déclinons toute responsabilité.